Privacy Statement

Privacy statement (Nederlands) Bij DIQQ nemen wij privacy uitermate serieus. Wij vinden het belangrijk dat er verantwoord met de persoonsgegevens, van zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten, wordt omgegaan. In onze privacy statement leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kort over DIQQ Wij zijn DIQQ B.V. Wij zijn een recruitment bureau dat gespecialiseerd is in het bemiddelen van IT-Professionals. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in het bereiken van de juiste kandidaten voor openstaande IT-vacatures. DIQQ B.V. is gevestigd te Amsterdam, Rokin 46, 1012 KV en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens conform de AVG wet, welke van kracht is sinds 25 mei 2018. Kandidaten Wij bewaren de gegevens van (potentiële) kandidaten die óf via onze website op een van de openstaande vacatures hebben gesolliciteerd óf die door onze resourcers en recruiters zijn benaderd (en open staan om door ons benadert te worden voor passende vacatures). Wij bewaren gegevens van (potentiële) kandidaten voor een periode van 3 jaar. Na deze periode zullen wij de (potentiële) kandidaat opnieuw om toestemming vragen voor het bewaren van diens gegevens (voor eveneens een periode van 3 jaar). Potentiële kandidaten kunnen inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van hen hebben opgeslagen. Op het moment dat een potentiële kandidaat niet meer door ons benadert wenst te worden, kan hij/zij een verzoek indienen voor het verwijderen van diens gegevens uit onze systemen. Opdrachtgevers Bij DIQQ houden wij naast de algemene bedrijfsgegevens van onze klanten ook de gegevens van de contactpersonen (die werkzaam zijn bij onze klanten) bij. Het betreft dan gegevens als voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel. Zolang je klant bent bij DIQQ, hebben wij die gegevens over contactpersonen nodig. Ook na afloop van een overeenkomst met DIQQ kan het zijn dat gegevens over contactpersonen bewaard blijven, bijvoorbeeld wanneer deze gekoppeld zijn aan een contract, factuur of een ander officieel document. Interne vacatures Heb je gesolliciteerd op een van onze interne vacatures? Uiteraard zijn wij blij dat je graag bij DIQQ wilt komen werken. Helaas kunnen wij niet alle sollicitanten aannemen. Wanneer je bij DIQQ hebt gesolliciteerd maar niet bent uitgenodigd voor een gesprek, of wanneer wij er samen onverhoopt toch niet uit komen, bewaren wij jouw gegevens nog 4 weken. Als je het goed vindt, bewaren wij jouw gegevens langer: maximaal 3 jaar. Dat doen wij zodat wij je later nog eens kunnen benaderen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe vacatures zijn vrijgekomen die aansluiten bij jouw profiel. Contact Heb je telefonisch of per mail contact gehad met DIQQ? Dan zullen wij in dat geval jouw naam en contactgegevens opslaan, zodat wij in staat zijn om zo snel mogelijk contact met jou op te nemen. Jouw gegevens zullen alleen voor deze doeleinden gebruikt worden. Dit betekent dat je niet ongevraagd mailings van ons zult ontvangen. Ook zullen wij jouw gegevens nooit aan andere doorgeven zonder dat wij daar eerst jouw toestemming voor hebben gekregen. Mailings Een keer in de maand verstuurt DIQQ een mailing. Deze mail bevat informatie over ontwikkelingen in ons vakgebied, nieuws over DIQQ of onze dienstverlening en vacatures die momenteel open staan bij onze klanten. Je ontvangt deze mailings alleen als je je hiervoor hebt ingeschreven of wanneer je klant bij ons bent en daardoor als contactpersoon in ons systeem bent opgenomen. Als je mailings van ons ontvangt en opent, dan houden wij ook jouw interacties daarop bij, met als doel de inhoud van onze e-mails zo relevant mogelijk te houden. Op het moment dat je geen mailings meer van ons wenst te ontvangen kun je je uitschrijven via de link ‘Afmelden’. Deze link is onderaan iedere e-mail te vinden die door DIQQ wordt verstuurd. Websitebezoek DIQQ houdt door middel van Google Analytics bij wat de bezoekers op onze website doen. Dat gebeurt op een manier die volledig in lijn is met de instructies die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gepubliceerd. In het kort komt het erop neer dat je websitebezoek alleen anoniem wordt geregistreerd. Wil je nog meer weten? Kijk dan ook eens bij Google zelf. Cookies Om websitebezoek te kunnen meten, plaatsen wij cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op jouw pc, tablet of smartphone wordt geplaatst. Omdat wij een privacy vriendelijke manier hebben ingesteld voor het meten van het websitebezoek, hoeven wij je niet lastig te vallen met zo’n irritante cookiemelding (zoals bij veel andere websites het geval is). Bewaartermijnen Wij bewaren je gegevens zolang als dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken, of zolang als dat moet volgens de wet- of regelgeving. Beveiliging Bij DIQQ nemen wij niet alleen privacy, maar ook beveiliging uiterst serieus. Goede beveiligingsmaatregelen zijn cruciaal, zeker binnen de recruitmentbranche. Daarom proberen wij bij DIQQ het zo moeilijk mogelijk te maken voor kwaadwillenden om toegang te verkrijgen tot onze systemen. Mocht het ondanks onze inspanningen toch gebeuren dat er persoonsgegevens van jou zijn buitgemaakt, of als wij erachter komen dat de kans daarop groot is geweest, dan zullen wij dit zo snel mogelijk aan jou melden. Inzage of correcties Als je een wijziging in je gegevens door wilt geven, wilt weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen, of als je een klacht of vraag hebt over de verwerking van jouw gegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bel hiervoor met 020 261 9182 of stuur een mail naar info@diqq.nl. Bij een inzageverzoek kan het zijn dat wij hier een kleine administratieve vergoeding voor in rekening brengen, maar dat zullen wij altijd vooraf aangeven. Aanpassingen in ons privacybeleid Het kan zijn dat wij dit beleid in de toekomst aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de wet andere eisen stelt, omdat wij onze dienstverlening uitbreiden, of omdat wij vinden dat wij het anders moeten verwoorden. Eventuele wijzigingen zullen wij dan ook op deze website doorvoeren. Om het iets makkelijker te maken zullen wij de datum van laatste wijziging ook hier bijhouden: 25 juli 2019   Privacy statement (English) At DIQQ wij take privacy very seriously. Wij think it is important to handle the personal data of both our clients and our candidates in a responsible fashion. In our privacy statement wij explain how wij deal with your personal data. Wij follow the guidelines of the EU GDPR law. A brief introduction to DIQQ Wij are DIQQ B.V, a recruitment agency specialized in mediating IT-Professionals. In addition, wij help our clients source the right candidates for their IT-vacancies. DIQQ B.V. is located in Amsterdam, our address is at the Herikerbergweg 292, 1101 CT Amsterdam, and the company is responsible for processing your personal data in conformance with the EU GDPR law, which has been in effect since May 25, 2018. Candidates We store the data of (potential) candidates who have either applied for one of the vacancies on our website or who have been contacted by one of our resourcers or recruiters (and who are open to being contacted by us for matching vacancies). Wij store data on (potential) candidates for a period of 3 years. After this period, wij will ask the (potential) candidate for permission to store his personal data for another 3 years. Potential candidates can access their personal data that is stored in our systems. If a potential candidate no longer wishes to be approached by DIQQ, he/she can file a request for the deletion of his/her personal data. Clients At DIQQ, in addition to storing general details on our client companies, we also store the details of the contact persons in the company. This data includes the prefix, surname, email address, phone number and the function title of the contact. As long as you are a client of DIQQ, we will keep the company details and contact details stored on our systems. After ending the client agreement, we might still keep these details on our systems, for example when a contact is linked to an agreement, invoice, or any other official document. Internal vacancies Have you applied for any of our internal vacancies at DIQQ? We are glad that you are interested in working at DIQQ. Unfortunately, we cannot hire every applicant. When you apply for a position at DIQQ but have not been invited for a job interview, or when we unexpectedly could not agree on your contract, we will keep your personal data stored for 4 weeks. If we receive your approval, we will keep your personal data stored for a longer period of time: a maximum of 3 years. We do this in order to be able to approach you again in the future, for example when a new vacancy comes up that matches your profile. Contact Have you contacted DIQQ by phone or email? In this case we will store your name and contact details, in order to be able to contact you again as soon as possible. Your personal data will be used for this purpose only. We will not automatically sign you up for our monthly newsletter. DIQQ will never share your personal data with third parties, unless we have received your prior approval. Mailings DIQQ sends out an email newsletter each month. This contains information about our field of expertise, news about DIQQ or our services, and vacancies that are available at our clients. You will only receive these emails after subscribing to our mailing list, or if you are a client of DIQQ and have therefore been included in our system. When you receive or open an email that we send you, we will track your interactions within the email, with the goal of improving the relevancy of our mailings. You can ‘Unsubscribe’ from our mailings if you no longer wish to receive our emails. The unsubscribe link is located at the bottom of our emails. Visits to our website DIQQ uses Google Analytics to track users on its website. We do this in a privacy friendly manner, in line with the guidelines of the new EU GDPR law. This means that your website visit will be registered anonymously. Do you want to know more about this? Check out the Google website concerning this topic. Cookies We use cookies in order to track website visitors. A cookie is a small text file, which is installed on your pc, tablet or smartphone. Due to the fact that we make use of privacy friendly cookies, we do not need to disturb you with annoying cookie notifications (you will see plenty of these on other websites). Storage period We store your personal data for as long as it will be needed, or as long as we are obliged to by European laws and regulations. Security At DIQQ we not only take your privacy seriously, but also the security of your personal data. Strict safety measures are crucial, especially within the recruitment industry. We make it extra hard for malicious persons to gain access to our systems. If, despite our efforts, any of your personal data is stolen, or when we expect the risk of a data breach to have been very high, we will inform you as soon as possible. Right to access and corrections If you want us to alter any of your personal details or if you want to know which data about you we have stored in our systems, or when you have a complaint or a question concerning the processing of your personal data, feel free to contact us. Call us on +31 (0)20 261 9182 or send an email to info@diqq.nl. It is possible that we charge a small administrative compensation when you file a right to access. If this is this case we will inform you about this beforehand. Modifications to our privacy statement We may modify our privacy statement in the future, for example, because legislation has been altered, or because we have extended our services, or because we think our current privacy statement should be formulated differently. You will find any possible changes on this page. For convenience we always list here the date of the latest modification to our privacy statement. This page was last modified on 7 March 2019.